Dowóz dzieci

Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie: 

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (Kształcenie specjalne), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Urząd Gminy w Pawłowicach powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w trzech formach:

 • zbiorowego, zorganizowanego, realizowanego przez przewoźnika lub
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.
 • zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

Dowóz zbiorowy
Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach. Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2022 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Pawłowicach w terminie do 03 czerwca 2022 r. Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2022 r. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w  następujące dokumenty:

Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)
Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w Gminnym Zespole Oświaty, ul. Zjednoczenia 65, w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a gminą Pawłowice. Umowa zawierana jest na rok szkolny. 

Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2022/2023, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Pawłowicach w terminie: do 29 sierpnia 2022 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2022/2023
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
Last update at: 23.05.2022
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected