Dofinansowania zewnętrzne

Dofinansowania zewnętrzne


Gmina Pawłowice realizuje projekt pt. ”Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie w ramach programu zostanie przeznaczone na zakup laptopów umożliwiających pracę zdalną.

Wartość projektu to 102 500,00 zł w ramach których zostanie zakupionych 41 laptopów. Projekt ”Cyfrowa gmina” jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt skierowany do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.

Warunkiem uzyskania wsparcia było złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

41 laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich – artykuł na stronie gminnej [zobacz]

Jest już umowa – artykuł na stronie gminnej [zobacz]

Zobacz plakat projektu [zobacz]

Regulamin Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” - pobierz

Więcej informacji na stronie gov.pl [zobacz]

Potwierdzenie przystąpienia i dane do umowy darowizny PPGR [DOC] [PDF]

Last update at: 29.04.2022
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected