Pomoc Materialna

Pomoc Materialna

Stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

W terminie od 1 września do 15 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Pawłowicach można składać wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.
W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski można składać do dnia 15 października 2021 r.
Stypendia szkolne przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych,szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkujących na terenie gminy Pawłowice, których rodziny osiągają dochód do 528,00 zł netto miesięcznie na osobę.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
• śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
• klęski żywiołowej,
• wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
• innych, szczególnych okoliczności.

Termin składania wniosków:
• wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego w Urzędzie Gminy Pawłowice

Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 65; tel. 32 4722 757 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30.

Last update at: 30.08.2021
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected