Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne - informator

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Miejsce składania wniosków:

 • Urząd Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice

Termin składania wniosków:

 • do 15 września – uczniowie szkół
 • do 15 października - słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice niepełnoletniego ucznia lub jego prawni opiekunowie
 • pełnoletni uczeń / słuchacz,
 • dyrektor szkoły / kolegium lub ośrodka,
 • świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

WARUNKI DO OTRZYMANIA STYPENDIUM O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekraczać dochodu ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, który wynosi:

 • 600 zł netto na osobę w rodzinie,

Dochód ustala się z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym wniosek jest składany. Prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium winien w stosownym terminie i zawierać komplet dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Pawłowice
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),
 • uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniowie szkół ponadpodstawowych i słuchacze),
 • świadczenia pieniężnego.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. imienne faktury, rachunki, bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Prawo do stypendium nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu i wysokości stypendium szkolnego wydanej przez Wójta Gminy Pawłowice.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium.

UWAGA!

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują faktury za:

 • zakup podręczników, materiałów - pomocy edukacyjnych - od czerwca 2022 r.
 • pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2022 r.- wg katalogu wydatków

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej ("zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy"),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy),
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • zaświadczenia z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

 Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy
  o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć
  za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Podstawa prawna:

Last update at: 19.07.2022
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected