Zasiłek Szkolny

Zasiłek Szkolny - Informator

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych, szczególnych okoliczności.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 

Termin składania wniosków:

 • wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Miejsce składania wniosków:

 • Urząd Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice

Wniosek może złożyć:

 • rodzic niepełnoletniego ucznia lub jego prawny opiekun,
 • pełnoletni uczeń / słuchacz,
 • dyrektor szkoły / kolegium lub ośrodka,
 • świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są mieszkańcami Gminy Pawłowice, 
 • w rodzinie zaistniało ww. zdarzenie.

O zasiłek szkolny można ubiegać się niezależnie od dochodu rodziny.

Osoba ubiegająca się o zasiłek szkolny winna udokumentować wystąpienie zdarzenia losowego stosownym dokumentem.

Podstawa prawna:

Last update at: 23.07.2021
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected