Stypednium dla studentów

Stypendium dla studentów

Stypendium dla szczególnie uzdolnionych studentów uczelni wyższych oraz zasad ich udzielania.

§1 Stypendium o charakterze motywacyjnym może być przyznane studentom zamieszkującym na terenie Gminy Pawłowice

§2 1. Stypendium jest przyznawane jeżeli student uzyska 70 punktów z poniższych kryteriów:

  • Student powyżej 1 roku uzyskał średnią z egzaminów roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium nie niższą niż: 4,70 - przy pięciostopniowej skali ocen, 4,90 - przy sześciostopniowej skali ocen. Za udokumentowaną osiągniętą średnią w nauce student uzyskuje 60 punktów.
  • Student powyżej 1 roku uzyskał osiągnięcia. Za udokumentowane osiągnięcia student może uzyskać punkty wg poniższej tabeli. Punkty za dane osiągnięcie student może  otrzymać  tylko  jeden raz w ciągu studiów.

Osiągnięcia

Liczba punktów

Prace badawczo – naukowe realizowane w ramach szkół wyższych lub instytutów naukowo- badawczych

10 pkt.

Publikacje naukowe (artykuły naukowe i monografie naukowe)

Osiągnięcia: I, II,III miejsce lub tytuł laureata w konkursach krajowych i międzynarodowych.

-W przypadku wielu osiągnięć z jednej dziedziny oraz na różnych szczeblach konkursów krajowych i międzynarodowych punktowane jest tylko jedno osiągnięcie.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Studia na drugim kierunku studiów, student zaliczył  rok.

Odbycie części studiów na uniwersytecie zagranicznym  w ramach Erazmusa lub umowy międzyuczelnianej

5 pkt

Ukończenie form kształcenia realizowanych na uczeli np. tutoring lub  mentoring

2 Student studiujący na więcej niż jednym kierunku lub więcej niż jednej uczelni, może ubiegać się tylko o jedno stypendium.

3 Student ubiegający się o stypendium składa wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa w § 2 ust. 1. Wnioski należy składać w terminie od 1 października do 15 października każdego roku w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice.

4 Stypendium przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej Wójta Gminy Pawłowice.

5 Przyznane kwoty stypendium wypłaca się studentom jednorazowo w terminie do 20 listopada danego roku na wskazane konto lub w inny sposób.

§3 Wysokość stypendium maksymalnie wynosi 2.500,00 złotych.

§4 Warunkiem wypłaty stypendium jest spełnienie wymogów uchwały oraz podpisanie umowy stypendialnej.

Last update at: 24.09.2021
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected