Stypendium dla uczniów

Stypendium dla uczniów

Stypendium dla uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice

1. Warunki  udzielania stypendium  dla uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Stypendium jest udzielane uczniowi, który w danym  roku szkolnym zdobył indywidualnie co najmniej jedno osiągnięcie takie jak:

  1.  tytuł laureata lub finalisty konkursów, olimpiad i turniejów zwalniających z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego lub zawodowego albo zajął miejsca  I- III;
  2. tytuł laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty albo zajął miejsca I-III;
  3. uzyskał ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty średni wynik procentowy co najmniej 90% punktów;
  4. zajął I,II,III miejsce w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
  5. zajął I, II, III miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

3. O stypendium może  wnioskować  pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o stypendium są wniosek i dokumenty potwierdzające spełnienie  warunków, o których mowa w pkt. 2;

4. 1. Dokumenty  należy składać w terminie do 31 lipca w Urzędzie Gminy Pawłowice w punkcie podawczym lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice;

2. Wnioski rozpatrywane są do 14 sierpnia.

5. 1. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej.

2. Wysokość stypendium wynosi:

  1. za osiągnięcia, o których mowa w   pkt. 2 ppkt. 1 i pkt 2: - I miejsce lub tytuł laureata - 2500,00 zł, II miejsce - 2200,00 zł, III miejsce lub tytuł finalisty - 2000,00 zł;
  2. za osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2 ppkt 3: - 2000,00 zł;
  3. za osiągnięcia, o których mowa w pkt 2 ppkt 4 i ppkt 5: - I miejsce - 2000,00 zł, II miejsce - 1500,00 zł, III miejsce 1000,00 zł;

6. Stypendium wypłacane jest jednorazowo do 31 sierpnia w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego lub w inny sposób.

Last update at: 24.09.2021
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected