Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności systemu strony internetowej Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach 

Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach , ul. Zjednoczenia 65, 43-250 Pawłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.oswiata.pawlowice.pl/

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-19
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-19
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Gminnego Zespołu Oświaty jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to poprawiane,
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-04-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Skróty klawiaturowe na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Jan Figura
e-mail: j.figura@pawlowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 4722 757 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych
Budynek: Gminny Zespół Oświaty Pawłowice − ul. Zjednoczenia 65
Dojazd do siedziby Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach
W odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do Gminnego Zespołu Oświaty znajduje się centrum przesiadkowe – ul. Zjednoczenia; droga od zajezdni do budynku Gminnego Zespołu Oświaty prowadzi nawierzchnią chodnikową, przy przejściach o obniżonych krawężnikach. Pokonanie różnicy terenu między poziomem przy ulicy Zjednoczenia, a placem przed budynkiem jest możliwe poprzez łagodne nachylenie chodnika. Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi jedno wejście wąskim korytarzem, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy Gminnego Zespołu Oświaty . Biura Gminnego Zespołu oświaty znajdują się na pierwszym piętrze do którego prowadzą kręte schody. W razie potrzeby wyznaczony pracownik schodzi na parter w celu kontaktu z osobą niepełnosprawną. Budynek nie posiada windy i nie ma możliwości wejścia osoby niepełnosprawnej na teren placówki.
Dostępność parkingu.
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking naziemny z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z których można dotrzeć do wejścia głównego
Do budynku prowadzi jedno wejście wąskim korytarzem, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy Gminnego Zespołu Oświaty . Biura Gminnego Zespołu oświaty znajdują się na pierwszym piętrze do którego prowadzą kręte schody. W razie potrzeby wyznaczony pracownik schodzi na parter w celu kontaktu z osobą niepełnosprawną. Budynek nie posiada windy i nie ma możliwości wejścia osoby niepełnosprawnej na teren placówki.
Dostępność toalety
W siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty jest jedna toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety znajdującej się na parterze budynku w bibliotece gdzie są dwie toalety. Jedna z toalet jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty pomagają w obsłudze osób niepełnosprawnych, szczególnie w przypadku dostarczenie dokumentów, odbioru dokumentów, udzielenia informacji .
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
Nie dotyczy
Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymiIstnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) w Sekretariacie GZO na I piętrze. Można wybrać jedną z form kontaktu:
• poprzez wiadomość e-mail na adres: oswiata@pawlowice.pl
• Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 32 472 27 57
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
• propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy)
• krótkie określenie sprawy
Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e–maila.
O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Utrudnienia
Brak możliwości wejścia do budynku Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Data ostatniej aktualizacji: 15.06.2021
Autor: Adam Brandys
Zaktualizował: Adam Brandys
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje