Dowóz dzieci

Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie: 
 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (Kształcenie specjalne), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Urząd Gminy w Pawłowicach powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w trzech formach:
 • zbiorowego, zorganizowanego, realizowanego przez przewoźnika lub
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.
 • zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej
Dowóz zbiorowyUsługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach. Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych i zaplanowania wydatków na ten cel, wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Pawłowicach w terminie do 03 czerwca. Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć  następujące dokumenty: Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60, w terminie do dnia 25 sierpnia każdego roku od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a gminą Pawłowice. Umowa zawierana jest na rok szkolny.  Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:
 • wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na dany rok szkolny
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka
Data ostatniej aktualizacji: 18.05.2023
Autor: Gminny Zespół Oświaty
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje