Dowóz dzieci

Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

1. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych
w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Zgodnie z art. 39 ust. 4a ww. ustawy Gmina może zorganizować dzieciom
i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 3 formach: dowozu zbiorowego, dowozu indywidualnego prywatnym samochodem osobowym rodzica/opiekuna lub środkami komunikacji publicznej.

Dowóz zbiorowy
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami lub oświadczenie o kontynuacji nauki w przedszkolu/ szkole/ośrodku,
w Gminnym Zespole Oświaty, ul. Zjednoczenia 65, w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Dowóz indywidualny
Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w Gminnym Zespole Oświaty, ul. Zjednoczenia 65, w terminie do dnia 25 sierpnia 2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a gminą Pawłowice. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

Dowóz środkami komunikacji publicznej
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami lub oświadczenie o kontynuacji nauki w przedszkolu/ szkole/ośrodku,
w Gminnym Zespole Oświaty, ul. Zjednoczenia 65, w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Data ostatniej aktualizacji: 21.05.2021
Autor: Gminny Zespół Oświaty
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje