Dowóz dzieci

Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie: 

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (Kształcenie specjalne), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Urząd Gminy w Pawłowicach powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w trzech formach:

 • zbiorowego, zorganizowanego, realizowanego przez przewoźnika lub
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.
 • zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

Dowóz zbiorowy
Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach. Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2022 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Pawłowicach w terminie do 03 czerwca 2022 r. Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2022 r. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w  następujące dokumenty:

Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)
Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w Gminnym Zespole Oświaty, ul. Zjednoczenia 65, w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a gminą Pawłowice. Umowa zawierana jest na rok szkolny. 

Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2022/2023, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Pawłowicach w terminie: do 29 sierpnia 2022 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2022/2023
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
Data ostatniej aktualizacji: 23.05.2022
Autor: Gminny Zespół Oświaty
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje