Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne - informator

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Miejsce składania wniosków:

 • Urząd Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice

Termin składania wniosków:

 • do 15 września – uczniowie szkół
 • do 15 października - słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice niepełnoletniego ucznia lub jego prawni opiekunowie
 • pełnoletni uczeń / słuchacz,
 • dyrektor szkoły / kolegium lub ośrodka,
 • świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

WARUNKI DO OTRZYMANIA STYPENDIUM O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekraczać dochodu ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, który wynosi:

 • 600 zł netto na osobę w rodzinie,

Dochód ustala się z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym wniosek jest składany. Prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium winien w stosownym terminie i zawierać komplet dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Pawłowice
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),
 • uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniowie szkół ponadpodstawowych i słuchacze),
 • świadczenia pieniężnego.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. imienne faktury, rachunki, bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Prawo do stypendium nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu i wysokości stypendium szkolnego wydanej przez Wójta Gminy Pawłowice.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium.

UWAGA!

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują faktury za:

 • zakup podręczników, materiałów - pomocy edukacyjnych - od czerwca 2022 r.
 • pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2022 r.- wg katalogu wydatków

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej ("zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy"),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy),
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • zaświadczenia z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

 Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy
  o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć
  za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Podstawa prawna:

Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2022
Autor: Gminny Zespół Oświaty
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje