Stypednium dla studentów

Stypendium dla studentów

Stypendium dla szczególnie uzdolnionych studentów uczelni wyższych oraz zasad ich udzielania.
§1 Stypendium o charakterze motywacyjnym może być przyznane studentom zamieszkującym na terenie Gminy Pawłowice
§2 1. Stypendium jest przyznawane jeżeli student uzyska 70 punktów z poniższych kryteriów:
  • Student powyżej 1 roku uzyskał średnią z egzaminów roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium nie niższą niż: 4,60.
    Za udokumentowaną osiągniętą średnią w nauce student uzyskuje 60 punktów.
  • Student powyżej 1 roku uzyskał osiągnięcia. Za udokumentowane osiągnięcia student może uzyskać punkty wg poniższej tabeli. Punkty za dane osiągnięcie student może  otrzymać  tylko  jeden raz w ciągu studiów.

Osiągnięcia

Liczba punktów

Prace badawczo – naukowe realizowane w ramach szkół wyższych lub instytutów naukowo- badawczych

10 pkt.

Publikacje naukowe (artykuły naukowe i monografie naukowe)

Osiągnięcia: I, II,III miejsce lub tytuł laureata w konkursach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez szkoły wyższe lub instytuty naukowo- badawcze

-W przypadku wielu osiągnięć z jednej dziedziny oraz na różnych szczeblach konkursów krajowych i międzynarodowych punktowane jest tylko jedno osiągnięcie.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Studia na drugim kierunku studiów, student zaliczył  rok.

Odbycie części studiów na uniwersytecie zagranicznym  w ramach Erazmusa lub umowy międzyuczelnianej

5 pkt

Ukończenie form kształcenia realizowanych na uczelni np. tutoring lub  mentoring

 
2 Student studiujący na więcej niż jednym kierunku lub więcej niż jednej uczelni, może ubiegać się tylko o jedno stypendium.3 Student ubiegający się o stypendium składa wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa w § 2 ust. 1. Wnioski należy składać w terminie od 1 października do 15 października każdego roku w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice.4 Stypendium przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej Wójta Gminy Pawłowice.5 Przyznane kwoty stypendium wypłaca się studentom jednorazowo w terminie do 20 listopada danego roku na wskazane konto lub w inny sposób.§3 Wysokość stypendium maksymalnie wynosi 3000,00 złotych.§4 Warunkiem wypłaty stypendium jest spełnienie wymogów uchwały oraz podpisanie umowy stypendialnej.
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024
Autor: Gminny Zespół Oświaty
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje